622020_%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9

About us

The way we are.

วิทยากรกระบวนทัศน์ คือ ผู้จัดกระบวนการเปิดมุมมองและทัศนคติด้านใหม่ให้แก่ผู้เรียนรู้

เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่หลากหลายและศักยภาพในตนเองที่แตกต่างกันออกไป หากมีโอกาสได้เห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะในอีกมุมหรืออีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการเติมเต็มความคิดที่รอบด้านจากผู้อื่นเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง

ทีมคณะวิทยากรกระบวนการ นำโดยคุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาชุมชนมากกว่า 10 ปี พร้อมด้วยคณะวิทยากรสหวิชาชีพมากประสบการณ์อีกจำนวนมาก

ที่ผ่านมาเรามีโอกาสดำเนินงานให้แก่องค์กรจำนวนมาก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอีกจำนวนมาก

Contact Us

วิทยากรกระบวนทัศน์

เลขที่ 139/26 ซ.จินตคาม5 ถ.ข้างอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Facebook : วิทยากรกระบวนทัศน์

โทรศัพท์ 084-814-5487

Facebook : วิทยากรกระบวนทัศน์