Knowledge management

& academic services

บริการวิชาการ และการจัดการความรู้

เราให้บริการด้านวิชาการและการจัดการความรู้แก่หน่วยงานและองค์กรในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดกระบวนการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน การเรียบเรียงงานถอดบทเรียนเป็นเอกสารหรือหนังสือ การจัดทำยุทธศาสตร์องค์กรหรือการดำเนินงานเฉพาะด้าน การจัดทำคู่มือการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน เป็นต้น

ที่ผ่านมาเรามีส่วนสำคัญในการบริการวิชาการและจัดการความรู้ อาทิ การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน, การจัดทำแผนปฏิบัติการลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน, การถอดบทเรียนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต เขต 5 นครสวรรค์, การถอดบทเรียนกลุ่มดนตรีผู้สูงอายุบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย สสส., การถอดบทเรียนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านคีรีวงกต จ.อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, การจัดทำคู่มือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น

ในปัจจุบัน เราจัดบริการด้านวิชาการและการจัดการความรู้ของเรามีหลายมิติ อาทิ

DSCF0729_edited.jpg

จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

(Strategic plan & Action plan)

 • แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภารกิจประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้

 • แผนยุทธศาสตร์ที่ดี จะต้องเกิดจากกระบวนการคิดใคร่ครวญของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย จึงจะทำให้ได้มิติการขับเคลื่อนที่แหลมคมและรอบด้าน

 • เราบริการจัดกระบวนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน/องค์กร ตลอดจนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนเฉพาะด้าน โดยใช้ Strategic route map และ Strategic linkage map เป็นเครื่องมือสำคัญ และหนุนเสริมด้วยเครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ SWOT Analysis, Balance score card เป็นต้น

 • ที่ผ่านมาเรามีส่วนสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สปสช. เขต 3 ฯลฯ

DSCF6156.JPG

ถอดบทเรียนการดำเนินงาน

(Lesson learned distillation)

 • การถอดบทเรียน คือ กระบวนการเรียนรู้จากการดำเนินงานว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 • การถอดบทเรียนจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลการดำเนินงาน รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อรักษาและต่อยอดให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เราบริการจัดกระบวนการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มุมมองเชิงลึกและหลากหลายเพื่อใช้เป็นส่วนสำคัญในการประเมินและพัฒนางานให้ดียิ่ง ขึ้น โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามแต่บริบทขององค์กรและภารกิจในการถอดบทเรียนในแต่ละครั้งไป อาทิ After action review, Outcome mapping, CIPP Model, Tailor made method ฯลฯ

 • ที่ผ่านมาเราดำเนินการถอดบทเรียนให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ถอดบทเรียนการท่องท่องเที่ยวโดยชุมชนคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี, ถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มดนตรีผู้สูงอายุบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย, ถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองด้วยแนวคิด Machizukuri ประเทศญี่ปุ่น, ถอดบทเรียนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต เขต 3 นครสวรรค์, ถอดบทเรียนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนสื่อเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เป็นต้น

S__1310753_edited_edited.jpg

จัดทำคู่มือการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ

 • คู่มือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด

 • นอกจากนี้คู่มือยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติการกำลังเผชิญอยู่ในสถาการณ์ต่างๆ

 • การจัดทำคู่มือ จึงเปรียบเสมือนจัดทำแผนที่นำทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • ภายในคู่มือควรมีสิ่งที่จำเป็นอย่างครบถ้วน บอกรายละเอียดที่ชัดเจน ขณะเดียวกันสิ่งที่เกินความจำเป็น หรือไม่เกี่ยวข้องก็ควรระบุเพียงเล็กน้อย หรือบอกเพียงเพื่อให้ภาพรวมหรือบริบทเท่านั้น

 • การจัดทำคู่มือที่เราดำเนินการ จะมุ่งเน้นการจัดทำคู่มือที่ถอดรหัสจากการปฏิบัติงานจริง เสริมด้วยทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่มือสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยไม่ใช้แนวทางการนำหลักการหรือทฤษฎีที่ขาดความยืดหยุ่นมาเป็นตัวตั้งจนทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้จริง

 • คู่มือการดำเนินงานที่เราจัดทำและมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อาทิ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, คู่มือการส่งเสริมวิสาหกิจแบบฉบับผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นต้น

%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%

เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร

 • ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรควรได้รับการเสริมสร้างเพื่อให้มีสมรรถนะในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ

 • องค์ความรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา แบ่งเป็น 2 ด้านหลักได้แก่ องค์ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ทักษะที่ควรได้รับการพัฒนา ต้องมาจากการฝึกฝนปฏิบัติ ทบทวนตนเอง เพื่อยกระดับหรือท้าทายทักษะเดิมสู่ทักษะที่มีคุณภาพใหม่ที่สามารถสะท้อนความชำนาญในสิ่งที่รับผิดชอบ

 • ทัศนคติที่ควรได้รับการพัฒนา ต้องมาจากการตระหนักในตนเอง หรือที่เรียกว่า Self determination โดยมีปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่พึงประสงค์

 • เราบริการออกแบบและดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมิติต่างๆ ทั้งการออกแบบตามหลักสูตรสำเร็จรูป