ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

บริการ 6 ทิศ ... เพื่อการบริการที่รอบด้าน ไม่ละเลยคนใดคนหนึ่ง


การทำงานบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ หรือการบริการประชาชน ควรตระหนักถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ไม่ควรละเลยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้.

#ทิศเบื้องบน

หมายถึง ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า/ผู้นำ ... ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำงานด้วยความเคารพให้เกียรติผู้นำ แม้บางครั้งจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนผู้นำอยู่บ้าง แต่ก็ควรพูดคุยหารือด้วยหลักการและเหตุผล ให้ข้อมูลที่รอบด้าน ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยให้นำตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่รอบด้าน จนเกิดปัญหาขึ้นมา แล้วมานินทาว่าร้ายลับหลัง

.

#ทิศเบื้องล่าง

หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้อง/ผู้ตาม ... ผู้ที่มีอำนาจหรือตำแหน่งที่สูงกว่า ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ตาม หมั่นดูแลใส่ใจสารทุกข์สุกดิบ ไม่ใช่ยึดเอาแต่เป้าหมายจนละเลยกำลังใจของคนทำงาน

.

#ทิศเบื้องหน้า

หมายถึง ผู้รับบริการ ... คือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องช่วยเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าผู้รับบริการจะมาในฐานะผู้ขอความช่วยเหลือ แต่คนทำงานต้องพึงตระหนักว่าทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

.

#ทิศเบื้องซ้าย

หมายถึง ญาติของผู้รับบริการ ... ทุกวันนี้คนทำงานถูกเฝ้ามองจากญาติของผู้รับบริการไม่น้อยไปกว่าตัวผู้รับบริการเอง หากทำในสิ่งที่ดี แสดงออกซึ่งสิ่งที่ดี ญาติของผู้รับบริการก็จะเป็นปากเป็นเสียงในการชื่นชมคนทำงาน แต่หากกระทำสิ่งที่ไม่ดี ญาติของผู้รับบริการก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการวิพากษ์วิจารณ์หรือกระแสสังคมที่ต่อต้านคนทำงานก็ได้

.

#ทิศเบื้องขวา

หมายถึง เพื่อนร่วมงาน ... เราจะทำเฉพาะงานหรือภารกิจที่เรับผิดชอบก็ได้ แต่จะดีกว่าไหมถ้าหากเพื่อนร่วมงานทุกคนมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกัน แบ่งเบาทุกข์สุขให้แก่กันและกัน บรรยากาศและความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

.

#ทิศเบื้องหลัง

หมายถึง ครอบครัว ... หลายคนทำงานจนลืมคนที่บ้าน ลืมไปว่ามีคนที่รัก มีคนที่เฝ้ารอเรากลับบ้านทุกวันหลังเลิกงาน คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่พื้นฐาน แต่คือรากฐาน ที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ คนทำงานทุกคนจึงควรหันกลับมาดูแลใส่ใจครอบครัวให้มากขึ้น ไม่ใช่ดูแลแต่คนอื่นแต่ลืมดูแลคนใกล้ตัว

.

.

พีธากร ศรีบุตรวงษ์

วิทยากรกระบวนทัศน์

ดู 263 ครั้ง