ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

องค์ความรู้ และชุดความรู้หลายครั้งมีหลายคนถามผมอยู่บ่อยๆ ว่าคำสองวลีนี้แตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง “องค์ความรู้” และ “ชุดความรู้”


คำว่า “องค์” ในภาษาบาลีว่า “องฺค” แปลว่า ส่วนย่อย


องค์ความรู้ จึงหมายถึงความรู้ที่เป็นส่วนปลีกย่อยหรือแยกย่อยออกมา ยังไม่ได้นำไปรวมกับองค์ความรู้อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ในการทำไข่เจียว มีองค์ความรู้แยกย่อยหลายเรื่อง อาทิ องค์ความรู้ว่าด้วยการทอดไข่เจียวแบบเนื้อนุ่ม องค์ความรู้ว่าด้วยการทอดไข่เจียวแบบกรอบฟู องค์ความรู้ว่าด้วย การทอดไข่เจียวแบบกรอบนอกนุ่มใน ฯลฯ


แต่ละองค์ความรู้ข้างต้นจะแยกกันไปแบบองค์ใครองค์มัน ทว่าเมื่อใดที่มีการรวบรวมเข้าด้วยกัน เราจะเรียกองค์ความรู้เหล่านั้นว่า “ชุดความรู้”


ทั้งนี้ ชุดความรู้ดังกล่าวอาจอยู่ในหลายลักษณะ อาทิ ตำราอาหารการทำไข่เจียว ๑๐ สูตร หรือแม้กระทั่งทำเป็น Playlist เรื่องการทำไข่เจียว ไว้ใน Youtube ก็นับได้ว่าเป็นการจัดทำชุดความรู้ทั้งสิ้น


จากที่กล่าวถึงข้างต้น จึงสรุปได้ว่า “องค์ความรู้” คือความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วน “ชุดความรู้” คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ องค์ความรู้มาไว้ด้วยกัน


ด้วยเหตุนี้ชุดความรู้ที่ดีควรประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เปิดเอกสารที่ระบุว่าเป็นชุดความรู้ แต่เมื่อเปิดเข้าไปกลายเป็นเรื่องราวหรือองค์ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ดู 217 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด