ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

คนสยามเคยขายลูกขายเมีย...ใช้หนี้พนันการพนันเป็นรูปแบบความบันเทิงที่ช่วยสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับผู้คนทั่วโลกมาช้านาน ในทางกลับกันการพนันได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตนเอง หรือไม่สามารถนำตนเองออกจากวงจรการพนันได้


ข้อมูลจากงานวิจัยทั่วโลกระหว่างปี ค.ศ.๒๐๐๐ – ๒๐๑๕ ซึ่งได้รับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic literature research) โดย International Gaming Research Unit, Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๐.๑ – ๕.๘ เคยเข้ารับการวินิจฉัยภาวะปัญหาจากการพนัน ร้อยละ ๐.๗ – ๖.๕ เคยเป็นผู้ประสบปัญหาจากการพนันขณะที่ข้อมูลจาก WHO Forum on alcohol, drugs and addictive behaviours ในปี ๒๐๑๗ ระบุว่าในช่วง ๑๒ เดือนของปี ค.ศ.๒๐๑๗ พบว่ามีผู้ประสบปัญหาจากการพนันเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๐.๑ ไปที่ ร้อยละ ๖ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังระบุว่าผู้ที่ประสบปัญหาจากการพนันยังต้องเผชิญสภาวการณ์ที่รุนแรงกว่าโรคเบาหวาน ๒.๕ เท่า และรุนแรงกว่าการใช้ยาที่ผิดพลาดถึง ๓ เท่า เนื่องจากการติดพนันส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน สัมพันธภาพ สุขภาพ อารมณ์และจิตใจ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการทำงานและการศึกษาอีกด้วยด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลกจึงได้จัดให้อาการติดพนันเป็นโรคในกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับจิต พฤติกรรม หรือพัฒนาการทางระบบประสาท (Mental, behavioral or neurodevelopmental disorders) เรียกว่า โรคติดการพนัน (Pathological Gambling) โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวรสำหรับประเทศไทย มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ระบุถึงความพยายามในการป้องกันแก้ไขปัญหาการพนันมาช้านาน ข้อมูลจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๗ เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงตระหนักถึงปัญหาการพนัน โดยห้ามไม่ให้ข้าราชการเล่นการพนัน และหากข้าราชการผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษเฆี่ยนตี พร้อมทั้งถอดยศถาบรรดาศักดิ์ลงเป็นไพร่ อย่างไรก็ตามในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการอนุญาตให้มีการพนันอย่างถูกกฎหมาย โดยรัฐเก็บภาษีอากรเข้ารัฐเพื่อนำมาใช้ในการบริหารแผ่นดิน เรียกว่า อากรบ่อนเบี้ย และอากรหวย เป็นผลให้ประชาชนติดพนันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพิจารณาเห็นว่า การพนันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้สิน เนื่องจากบางครอบครัวได้บังคับขายลูกและภรรยาไปเป็นทาสเพื่อชดใช้หนี้พนันทั้งที่มีกฎหมายห้ามบิดามารดาหรือสามีขายบุตรหรือภรรยาเป็นทาสโดยมิได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว ในหลวงรัชกาลที่ ๕ จึงทรงประกาศให้เลิกการพนันโดยทยอยลดจำนวนบ่อนลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งถึงรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ ๖ มีประกาศปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๐ และในเวลาต่อมาได้มีการตรากฎหมายการพนันฉบับแรกในปี พ.ศ.๒๔๗๓จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ประเทศไทยมีความพยายามที่จะปกป้องไม่ให้คนไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการพนันนับตั้งแต่อดีต แต่กระนั้นก็ตามการพนันก็ไม่เคยหายไปจากสังคมไทย และกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนจากรายงานสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ระบุว่า ปี ๒๕๖๐ คนไทยที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๕๔.๖ หรือ ๒๘.๙๓ ล้านคน เล่นการพนันเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ถึง ๑.๕๓๖ ล้านคนพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ร้อยละ ๗๕.๒ หรือประมาณการ ๓๙.๘๔๔ ล้านคน เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ร้อยละ ๙๖.๕ มีบุคคลแวดล้อมเล่นการพนัน โดยคนไทยเริ่มต้นเล่นการพนันกันตั้งแต่ในช่วงที่เป็นเยาวชน เฉลี่ยที่อายุ ๒๓ ปี อายุน้อยที่สุดที่เริ่มต้นเล่นการพนัน คือ ๗ ปีเมื่อพิจารณาบริบทและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน พบว่า การพนันมีรูปแบบและช่องทางการเล่นมากกว่าในอดีต และช่องทางที่เด็กเยาวชนเข้าถึงง่ายคือช่องทางออนไลน์ โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๖๗.๒ เห็นด้วยว่าออนไลน์เป็นช่องทางที่ทำให้สามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ที่ระบุว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๗๗.๐ เคยพบเห็นโฆษณาเชิญชวนให้เล่นพนันในเว็บไซต์ ร้อยละ ๖๗.๙ เคยพบเห็นในเฟซบุ๊ก ร้อยละ ๒๔.๖ เคยพบเห็นในไลน์ ร้อยละ ๒๔.๖ เคยพบเห็นในยูทูป และร้อยละ ๑๔.๖ ของผู้ที่พบเห็น ตามไปเล่นพนันตามช่องทางที่เชิญชวน ซึ่งจากผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าวสามารถประมาณการได้ว่ามีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน ๒๘,๒๒๓ คน เล่นพนันออนไลน์ ซึ่งนับเป็นช่องทางการเล่นพนันที่มีวงเงินเฉลี่ยและจำนวนครั้งเฉลี่ยมากที่สุด คือ ๑๘๙.๐๕ บาท ต่อครั้ง และเฉลี่ย ๔ ครั้งต่อเดือนในด้านผลกระทบที่เกิด นักเรียนมัธยมต้นที่เล่นเกมเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง พนัน โดยใช้เงินเดิมพัน ในรอบ ๑ เดือนที่ทำการเก็บข้อมูล ร้อยละ ๔๒.๐ ได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่า ร้อยละ ๓๕.๔ ถูกโกง ร้อยละ ๓๒.๖ มีความเครียด ร้อยละ ๒๘.๖ เสียการเรียนร้อยละ ๒๒.๙ ต้องยืมเงินคนอื่น/ติดหนี้ ร้อยละ ๑๔.๗ ทะเลาะวิวาทกับผู้ที่เล่นพนันด้วยกัน ร้อยละ ๑๐.๒ โกหกพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อขอเงินเพิ่มเอามาเล่นหรือใช้หนี้พนัน นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ ๔๖.๕ ของกลุ่มดังกล่าวมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ ๑๙.๘ มีประสบการณ์ในการสูบบุหรี่อีกด้วยreference :

- ร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ พ.ศ....- ...

- ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, “ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๗ เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย”, http://www.finearts.go.th/suphanburilibrary/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/book/217.html (สืบค้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

- ธน หาพิพัฒน์, ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนานสังคมและธุรกิจ, “สถานการณ์การเล่นการพนันของนักเรียนมัธยมต้น และผลกระทบ”, http://www.gamblingstudy-th.org/document_book.php , (สืบค้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

- ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐”, ๒๕๖๑, http://www.gamblingstudy-th.org/document_research/166/5/4/สำรวจพนัน60 , (สืบค้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

- Filipa Calado and Mark D. Griffiths, (International Gaming Research Unit, Psychology Department, Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom), “Problem gambling worldwide: An update and systematic review of empirical research (2000–2015)”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370365 (สืบค้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

- Max Abbott, Professor, (Auckland University of Technology, New Zealand), “The epidemiology and impact of gambling disorder and other gambling-related harm”, https://www.who.int/substance_abuse/activities/fadab/abbot_gambling_forum.pdf (สืบค้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ดู 65 ครั้ง