ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

สช. เคาะ สมัชชาสุขภาพจังหวัด จัดทัพสู้โควิด19

เห็นสมควรให้กลไกคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด ร่วมแสดงบทบาท และหนุนมาตรการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพ

เป็นที่ทราบกันดีว่าสมัชชาสุขภาพคือกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเราจะเห็นการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี


แต่ทั้งนี้ ใช่ว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพจะมีเฉพาะในระดับชาติเท่านั้น ยังมีการจัดสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอีกด้วย

ในระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ได้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเชื่อมร้อยสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นว่ากลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นกลไกที่สามารถหนุนเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของหน่วยงานประจำได้ จึงได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด กรณีการระบาดโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด 19"


ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดวงปรึกษาหารือรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่โดยมีเนื้อหาระบุว่า สช. เห็นสมควรให้กลไกคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด ร่วมแสดงบทบาท และหนุนมาตรการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพ โดยขอให้ดำเนินการ 3 เรื่อง โดยสรุป ดังนี้


1. ประสานงานกับภาคีการดำเนินงานควบคุมโรคระดับจังหวัด เพื่อร่วมสร้างมาตรการทางสังคมสนับสนุนนโยบายและแผนการป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัด


2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและงบประมาณในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สช. อยู่แต่เดิมแล้ว ในกรอบงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อ เพิ่มเติมกิจกรรม “การจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19”


3. ใช้งบประมาณจากหมวดบริหารจัดการโครงการไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ฯลฯ


ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดวงปรึกษาหารือรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่


ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดสามารถดำเนินงานได้ทันที สช. ได้จัดทำเอกสาร “แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่” ขึ้นมา ซึ่งภายในมีคำแนะนำในการจัดวงปรึกษาหารือทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยมีแนวทางการจัดรูปแบบวงปรึกษาหารือ ประเด็นหารือ ผลที่คาดหวังจากการหารือ ไว้อย่างชัดเจน


สามารถ Download หนังสือ เอกสารแนวทาง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/14N5rnqU2Vhdkf9hEtc_fYga8yqPoJlI3?usp=sharing


ดู 302 ครั้ง