ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

เปิดเหตุผล "ทำไมคนไม่หยุดอยู่บ้าน" อธิบายด้วยทฤษฎี Hierarchy of need ของ Maslow

อัปเดตเมื่อ 3 เม.ย. 2020

"...มนุษย์จะมีความต้องการในเรื่องต่างๆ เป็นลำดับขั้นไป..." - มาสโลว์

เป็นที่ยอมรับว่าทฤษฎีลำดับความต้องการ หรือ Hierarchy of needs ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) สามารถนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของผู้คนได้แทบทุกสถานการณ์ รวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อีกด้วย


มาสโลว์กล่าวว่า มนุษย์จะมีความต้องการในเรื่องต่างๆ เป็นลำดับขั้นไป เริ่มจากระดับที่ 1 คือ การมีชีวิตรอดด้วยการตอบสนองทางกายภาพ อาทิ การมีอาหารและน้ำรับประทาน การมีเครื่องนุ่งห่ม การได้นอนหลับพักผ่อน ตามด้วยระดับที่ 2 คือ การมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ ระดับที่ 3 การได้รับความรักและได้ครอบครองสิ่งต่างๆ ระดับที่ 4 คือ การได้รับความเคารพนับถือ มีหน้ามีตาทางสังคม และระดับที่ 5 ความสำเร็จและสุนทรียะแห่งชีวิต


ย้อนกลับมามองบ้านเรา ทำไมผู้คนจำนวนไม่น้อยยังต้องออกจากบ้านไปทำงานทุกวัน ทั้งที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดอยู่บ้าน นั่นเพราะ เรื่องปากท้องและความหิว คือปัจจัยเป็นขั้นแรกที่สำคัญกว่าและมาก่อนความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ จึงทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อแลกกับรายได้ที่จะนำมาใช้ให้ท้องอิ่มนอนหลับ และเมื่อที่ทำงานในกรุงเทพฯ ถูกสั่งให้ปิดชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน ก็จำต้องเดินทางกลับบ้าน ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่จะทำให้มีข้าวปลาอาหารให้ทาน มีที่พักพิงอิงแอบให้กายได้พักผ่อน ได้มีชีวิตรอดในสถานการณ์แบบนี้

“...ดอกเบี้ยไม่หยุดเดิน ล้อก็ไม่หยุดหมุน...” – สุพร ฤทธิบุญ นักเศรษฐศาสตร์

สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้อง ก็เริ่มขวนขวายหาซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อเป็นเครื่องป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ และหากใครสามารถเข้าถึงและกักตุนได้จำนวนมากจนเกินกว่าความต้องการของตนเอง ก็จะแบ่งปันให้คนในครอบครัวหรือญาติมิตรซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นได้เข้าสู่ระดับของความรักและการครอบครองแล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่บางคนเอาสินค้าขาดแคลนมาจำหน่ายแบบโก่งราคาเพื่อกอบโกยเงินทองในช่วงนี้ก็นับว่าอยู่ในระดับนี้เช่นกัน

สำหรับบางคนที่มีมากเกินความต้องการแล้วนำมาแจกจ่ายให้คนรอบข้าง หรือบุคคลทั่วไป ตลอดจนบางคนที่นำมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ก็นับว่าเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนว่าอยู่ในระดับการสร้างความเคารพนับถือ หรือสร้างการยอมรับทางสังคมให้แก่ตนเองเช่นกัน สำหรับใครที่มีทุกอย่าง พร้อมแบ่งปัน และหยุดงานก็ยังมีรายได้ไม่ขาดสาย ไม่มีความวิตกกังวลใดๆ นั่นก็นับว่าใกล้ถึงบันไดความต้องการขั้นสุดท้ายของมาสโลว์แล้ว แต่ทั้งนี้มีน้อยคนนักที่จะทำได้พีธากร ศรีบุตรวงษ์

วิทยากรกระบวนทัศน์

ดู 1,732 ครั้ง