ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

สปสช. ไฟเขียว ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สู้ COVID-19

ในระดับพื้นที่หรือตำบลมีงบประมาณเพื่อรับมือกับปัญหานี้อยู่แล้วในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือที่เรียกว่า กปท.

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 เราจะได้ยินข่าวเรื่อยๆ ว่าบางหน่วยงานหรือบางพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรหรืองบประมาณในการจัดการกับปัญหา


วันนี้เรามีข่าวดี ซึ่งอาจเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือใช้เพื่อสนับสนุนการรับมือปัญหาให้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระบุว่าในระดับพื้นที่หรือตำบลมีงบประมาณเพื่อรับมือกับปัญหานี้อยู่แล้วในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือที่เรียกว่า กปท. แต่การอนุมัติงบประมาณของกองทุนฯ ต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน

เพื่อแก้ไขปัญหา สปสช. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

มีสาระสำคัญ คือ ให้ประธานกรรมการของกองทุนฯ มีอำนาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจำเป็นได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ

สรุปง่ายๆ คือ เงินในการป้องกันและรับมือปัญหา COVID-19 มีอยู่แล้วในระดับพื้นที่ในกองทุน กปท. และประธานคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อโครงการ


“...ทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ณ วันนี้ ผมคิดว่ามีเพียงพอแล้ว แต่อยู่ที่ว่าคนในพื้นที่จะทำงานประสานกันในแนวราบอย่างไร จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไร...” จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช.

โครงการที่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อรับมือ COVID-19 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันตามแนวทางกรมควบคุมโรค

2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์ Face shield ฯลฯ

3. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

4. ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

5. ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น

ผู้ที่สามารถเสนอโครงการ ประกอบด้วย

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงานภายใน)

2. โรงพยาบาล/ สสอ./ รพ.สต.

3. หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

4. องค์กร/ชมรม/มูลนิธิ

5. กลุ่มประชาชน (รวมกลุ่ม 5 คนขึ้นไป)

สามารถเสนอโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของท่าน

- หมายเลขโทรศัพท์ 1330

- https://obt.nhso.go.th/obt/home


ที่มา Infographic : สปสช.


Download ตัวอย่างโครงการ ได้ที่นี่ https://obt.nhso.go.th/obt/files/COVID-19.zipดู 3,526 ครั้ง