ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

องค์การอนามัยโลก เผย 6 โรคประจำตัว เสี่ยงชีวิต จาก COVID-19

"...ประชาชนและสื่อมวลชนจำเป็นต้องเฝ้ารอแถลงการณ์ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เป็นครั้งเป็นคราวไป ... ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลที่มีเกิดประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคร่วมกันของทุกภาคส่วนร่วมกันต่อไป..."


ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงทั่วโลก นอกจากมาตรการของรัฐ ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย และความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค นั่นคือ "ข้อมูล"

ข้อมูลในที่นี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ข้อมูลประวัติการเดินทางการ ข้อมูลการสัมผัสหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ฯลฯ แต่หากเรามองข้อมูลเพียงภาพย่อย ก็ไม่อาจทำให้เราเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO จึงได้รวบรวมข้อมูลที่มีจำนวนมาก (Big Data) มาสู่การวิเคราะห์ สรุป และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ WHO เพื่อให้ทุกคนจากทุกประเทศสามารถเห็นข้อมูลในภาพกว้าง เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศของตนเองได้

ที่มา : องค์การอนามัยโลก


สำหรับข้อมูลล่าสุดที่ WHO ได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝั่งยุโรป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมาก และอาจนำข้อมูลดังกล่าวมาเทียบเคียงสถานการณ์ในฝั่งเอเชียหรือในประเทศไทยของเราได้ สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ของ WHO ได้แก่

1. ทวีปยุโรปมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 622,251 ราย เสียชีวิต 46,430 ศพ คิดเป็นร้อยละ 7.46

2. มีจำนวน 9 ประเทศในยุโรป ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงถึง 200 ต่อแสนประชากร

3. ผู้ติดเชื้อ 1 ใน 13 คน จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข​

4. ร้อยละ 95 ของผู้เสียชีวิต มีอายุมากกว่า 60 ปี

5. ร้อยละ 68 ของผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย

6. ร้อยละ 91 ของผู้เสียชีวิต มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 อย่าง

ที่มา : องค์การอนามัยโลก


เมื่อพิจารณารายละเอียดในปัจจัยด้านโรคประจำตัวของผู้ที่เสียชีวิต พบว่า

1. ร้อยละ 42 เป็นผู้ที่มี โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)

2. ร้อยละ 20 เป็นผู้ที่มี โรคเบาหวาน (Diabetes disease)

3. ร้อยละ 17 เป็นผู้ที่มี โรคไต (Renal disease)

4. ร้อยละ 17 เป็นผู้ที่มี โรคมะเร็ง (Malignancy)

5. ร้อยละ 14 เป็นผู้ที่มี โรคทางระบบประสาท หรือภาวะสมองเสื่อม (Neurological disease/ Dementia)

6. ร้อยละ 11 เป็นผู้ที่มี โรคปอด (Lung disease)

ที่มา : องค์การอนามัยโลกทั้งนี้ข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น WHO ระบุว่าเป็นเพียงข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้เท่านั้น อาจมีข้อมูลอื่นที่ไม่ได้รายงานเข้าสู่ระบบ และข้อมูลดังกล่าวเป็นการรวบรวมระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2020 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 14 ของการแพร่ระบาด

มองย้อนกลับมาในกรณีของประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้เปิดเว็บไซต์ https://covid19.ddc.moph.go.th ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ สถิติทั่วไป คำแนะนำ ตลอดจนมีแถลงการณ์ประจำวันไว้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูล


อย่างไรก็ตาม ในเว็บไซต์ดังกล่าวยังขาดการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรือข้อค้นพบจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนและสื่อมวลชนจำเป็นต้องเฝ้ารอแถลงการณ์ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เป็นครั้งเป็นคราวไป ในประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลที่มีเกิดประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคร่วมกันของทุกภาคส่วนร่วมกันต่อไป


Reference :

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report

ดู 619 ครั้ง