Social & Community Development

Unity Makes Differences

การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต หรือมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนและจัดการความสุขตนเองและชุมชนที่ตนอยู่อาศัยให้ได้ ซึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาคือ การศักยภาพและทัศนคติของคนเป็นสำคัญ นั่นคือ การระเบิดจากภายใน

ที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน และสังคม ในหลายมิติ หลายกลุ่มเป้าหมายทั้งภาพรวมของชุมชน กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพเกษตรกร เป็นต้น

โครงการที่เราเคยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและสังคม อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนซอยงามดูพลี เขตสาธร กรุงเทพมหานคร, โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยุติการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์, โครงการส่งเสริมความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์, โครงการพัฒนาแกนนำและวิทยากรกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ, โครงการนักสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม, โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสุขภาวะชุมชน เป็นต้น

บริการของเราที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

IMG_4054_edited.jpg

การพัฒนาและออกแบบโครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ดี คือโครงการที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์ และผลลัพธ์นั้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดความยั่งยืน

แต่การพัฒนาโครงการให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องคิดใคร่ครวญ และกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไม่น้อย เพราะการทำโครงการในความเป็นจริงย่อมมีข้อจำกัดทั้งทรัพยากร เวลา รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินโครงการและการออกแบบโครงการกว่า 10 ปี เรายินดีให้คำแนะนำในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ภารกิจของท่านเกิดผลลัพธ์สูงสุดจากการลงทุนลงแรงไปในการดำเนินโครงการ

IMG_6751.JPG

CSR and ชุมชนสัมพันธ์

งานชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate social responsibility: CSR) คือ ส่วนสำคัญขององค์กรที่ต้องดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพอันอันดีระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบ

ในอดีตงานชุมชนสัมพันธ์ และงาน CSR จะมุ่งเน้นเฉพาะภาคเอกชน แต่ปัจจุบันไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐ หรือภาควิชาการ ก็หันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้น เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมคือปัจจัยที่ชี้วัดคุณภาพและคุณธรรมขององค์กร

จากประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาสังคม และการทำงานร่วมกับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เราพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้งานชุมชนสัมพันธ์และงาน CSR ของท่านประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังไว้

DSCF8375_edited.jpg

พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา/ทีมถอดบทเรียน/ทีมประเมิน

ระหว่างการทำงาน หากมีผู้ช่วยสะม้อนมุมมองสำคัญที่เห็นจากการเฝ้าสังเกตจากภายนอก คล้ายกับการมีโค้ชข้างสนามฟุตบอล จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ในงานที่ทำได้อย่างทันท่วงที


ผู้ที่ทำหน้าที่มองจากภายนอกมีบทบาทได้หลายลักษณะทั้งในการเป็นพี่เี้ยง เป็นที่ปรึกษา เป็นทีมทางวิชาการ ถอดบทเรียน เติมองค์ความรู้ ไปจนกระทั่งเป็นทีมในการประเมินงานก็ได้

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานคุณภาพแบบสหวิชาชีพ เราพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานของท่านในมุมมองที่หลากหลาย และพร้อมสนับสนุนความรู้และวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานของท่านประสบความสำเร็จ