Training & Organization Development

เราพร้อมดูแล ให้คำปรึกษา และจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่บุคลากรในองค์กร ด้วยชุดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งชุดการเรียนรู้แบบสำเร็จรูป และชุดการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะ (Tailor-made workshop) ตามความต้องการของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป โดยมีแนวทางในการฝึกอบรมที่เน้นการสร้างเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมที่เรียกว่า Team Active Learning ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม

facilitator

หลักสูตรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวิทยากรกระบวนการ (Facilitator for Learning Organization)

 • องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากทุกคนทำงานอย่างแยกส่วน ไม่มีโอกาสในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดหรือทัศนะระหว่างกัน

 • ปัญหานี้จะคลี่คลายลงได้หากผู้นำทุกระดับมีคุณลักษณะเป็น "วิทยากรกระบวนการ" หรือเรียกอีกอย่างว่า "กระบวนกร" ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมร้อยทั้งความคิด ความรู้ และความรู้สึกของผู้คนเข้าด้วยกัน

 • วิทยากรกระบวนการ อาจดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางองค์กร แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าล้วนมีผู้นำและทีมงานที่มีคุณลักษณะเป็น "วิทยากรกระบวนการ" แทบทั้งสิ้น

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ บทบาทของวิทยากรกระบวนการ, ทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ, เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม, เครื่องมือในการระดมความคิดเห็น, ทักษะการจับประเด็น, ทักษะการเชื่อมโยงประเด็น, ทักษะการระดมจิตใจ ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

KM

หลักสูตรจัดการความรู้องค์กร และถอดบทเรียน (KM and Lesson Learned Distillation)

 • ทุกคนมีความรู้ แต่มักไม่รู้ว่าตนเองมี ... องค์กรก็เช่นกัน มีความรู้มากมายที่ซ่อนอยู่ ถ้าไม่เรียนรู้หรือรวบรวมไว้ก็เหมือนมีเหมืองทองแต่ไม่เคยขุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 • การจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรค้นพบขุมทรัพย์ ที่จะนำมาต่อยอดความสำเร็จ หรือ หลบเลี่ยงอุปสรรคไม่ให้ตกหลุมพรางเดิมในอดีต

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ หลักคิดในการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และการประเมินในศตวรรษที่ 21, ชุดเครื่องมือในการถอดบทเรียน, ทักษะการตั้งคำถามและการจับประเด็นถอดบทเรียน, การเขียนงานถอดบทเรียน, กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 1 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

training

หลักสูตรการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)

 • การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) คือ การมองให้เห็นและทำความเข้าใจความซับซ้อนของสิ่งที่มองเห็นและไม่สามารถมองเห็น

 • การคิดเชิงระบบจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เข้าใจว่าตนเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ สัมพันธ์และมีผลกระทบต่อกันอย่างไร

 • การคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้การออกแบบแผนงานโครงการ หรือการวางระบบต่างๆ องค์กรให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ หรือปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็สามารถนำการคิดเชิงระบบมาอธิบาย และหาจุดคานงัดเพื่อแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ การคิดเชิงระบบคืออะไร ต่างจากการคิดเป็นระบบอย่างไร ทฤษฎีสัมพันธภาพที่ซ่อนเร้น Butterfly effect เครื่องมือช่วยในการมองเชิงระบบ ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

12715335_918635451564963_6325371984736132335_n_edited_edited.jpg

หลักสูตรการออกแบบงานพัฒนาด้วยแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping)

 • ความสำเร็จและความยั่งยืนของงาน ไม่อาจวัดได้จาก Output ว่ามีจำนวนมากเท่าใด แต่ Outcome ต่างหากที่พอจะเป็นหลักประกันว่าสิ่งที่ลงทุนลงไปนั้น จะสามารถไปต่อ หรือสร้างผลกระทบ (Impact) ได้หรือไม่

 • ยกตัวอย่าง เช่น โครงการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก แต่อบรมเสร็จกลับบ้านไป ผู้เข้าร่วมอบรมก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เหล่านี้สะท้อนว่างานที่ทำเกิด Output แต่ไม่เกิด Outcome

 • แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโครงการหรือการดำเนินงานที่ก้าวข้าม output ไปสู่ outcome ที่คาดหวัง เหมาะทั้งการใช้เพื่อวางแผนสร้างฐานลูกค้าของภาคเอกชน และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ การกำหนดเป้าหมายปลายทาง การกำหนดผลลัพธ์ การสร้างบันไดผลลัพธ์ การกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course  6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง Intensive course 18 ชั่วโมง

วิทยากรกระบวนทัศน์

หลักสูตรการคิดเชิงยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic thinking and planning)

 • การทำงานต้องมีเป้าหมาย และเป้าหมายจะสำเร็จได้ต้องลงมือทำ แต่การลงมือทำแบบไม่มีทิศทาง ไม่มียุทธศาสตร์ ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อย ถ้าจะให้เกิดผลสำเร็จแบบไม่หนักหนาสาหัส การคิดและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะช่วยให้การดำเนินงานมีชั้นเชิง และสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

 • แผนยุทธศาสตร์ บางครั้งเรียกแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรยกว่าอะไร สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือการคิดเชิกลยุทธ์ ที่หาแนวทางที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางและโอกาส โดยไม่นำอุปสรรคที่มีมาเป็นข้อจำกัดหรือเป็นข้ออ้างที่ฉุดรั้งให้การทำงานไม่สำเร็จ

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ การคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะการณ์ SWOT Analysis การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic route map) และแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic linkage map)

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

วิทยากรกระบวนทัศน์

หลักสูตรการรู้จักตนเอง และเข้าใจผู้อื่น สู่การสานพลังองค์กร (Self identify for synergization)

 • สิ่งที่ยากกว่าการวิจารณ์ผู้อื่น คือการรู้จักตนเอง

 • หลายครั้งเรามักพบผู้คนที่เราเองก็ไม่รู้ว่าจะทำความเข้าใจเขาอย่างไร หรือบางครั้งก็ไม่อยากเข้าใจ จนบางครั้งทำให้สัมพันธภาพระหว่างกันก็แย่ลงหรือห่างเหินกันมากขึ้นทุกที

 • การทำความเข้าใจว่าเนื้อแท้ของตัวเราเองเป็นอย่างไร ผู้อื่นมองเราอย่างไร ตลอดจนการวิเคราะห์ผู้ที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยว่ามีฐานความคิดและตัวตนเป็นอย่างไร จะช่วยให้เราสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีขึ้นได้และอาจสานพลังความร่วมมือสู่การทำงานไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย

 • เนื้อหาการอบรม : สุนทรียสนทนา ธาตุ 4 แห่งบุคลิกภาพ การวิเคราะห์ตัวตน แนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ลงตัว

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

วิทยา

หลักสูตรเสริมทักษะการฟัง และการจับประเด็น (Deep listening dialogue and Key pointing)

 • การฟังให้ได้ยินไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การฟังให้เข้าถึงความรู้สึกของผู้พูดคือสิงที่ต้องฝึกฝน เพราะหลายครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดกลับมีความสำคัญกว่าสิ่งที่สื่อสารผ่านภาษาพูดด้วยซ้ำ

 • การจับประเด็น จะสามารถทำได้ดี หากเราฝึกฝนทักษะในการฟัง และการกำหนดจิตให้มีสติและสมาธิในสิ่งที่กำลังให้ความสำคัญ นอกจากทักษะที่เป็น Soft skill ข้างต้นแล้ว ยังต้องอาศัยเทคนิคอื่นๆที่ช่วยให้การฟังและการจับประเด็นมีประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening dialogue) การสรุปประเด็น การทวนความ การสะท้อนความรู้สึก การจับประเด็น ทฤษฎีสีและสัญลักษณะกับการจดจำของมนุษย์ ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

S__10223631_edited_edited.jpg

หลักสูตรพัฒนากระบวนทัศน์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม (Paradigm Shift and Innovation)

 • กระบวนทัศน์คือรากฐานของทุกสิ่ง ที่เราอาจมองไม่เห็น แต่กลับมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก

 • กระบวนทัศน์ มักจะปิดกั้นเราจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรม เพราะเชื่อเดิมที่ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุด

 • การเรียนรู้ศาสตร์แห่งกระบวนทัศน์ จะช่วยให้เราเห็นจุดที่เรายืนอยู่ และสร้างความเข้าใจใหม่ต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโลกเสียใหม่ และจะนำพาเราก้าวออกจากพื้นที่ทางความคิดและความเชื่อเดิมๆ ของตัวเรา ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ กระบวนทัศน์ และการยกระดับกระบวนทัศน์ การคิดกระบวนระบบ การคิดนอกกรอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

Contact us
1385325_10151730036516235_149361483_n_ed

หลักสูตรการพัฒนาและเขียนโครงการ (Project development)

 • การเขียนโครงการเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากร องค์กร และชุมชน ในการทำงานพัฒนา

 • แม้ว่าการเขียนโครงการจะมีหลากหลายรูปแบบตามแต่หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้หลักคิดและหลักการเขียนโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเป็นระบบคือจุดร่วมของการเขียนโครงการในทุกประเภท

 • การเขียนโครงการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการ ซึ่งการจะพัฒนาโครงการได้นั้น ต้องฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ แล้วจึงนำส่วนที่วิเคราะห์มาพัฒนาเป็นการเขียนโครงการอีกครั้งหนึ่ง

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ การพัฒนาโครงการด้วย Logical framework การพัฒนาโครงการด้วย CIPP model การพัฒนาโครงการด้วย Outcome mapping การเรียบเรียงและเขียนโครงการ การคำนวนทรพยากรและงบประมาณ และการวางแผนปฏิบัติการ ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

DSC_0002_edited.jpg

หลักสูตรสร้างเสริมสัมพันธภาพองค์กร (Organization relationship)

 • การทำงานที่ดีควรจะเป็นแบบสำนวนที่ว่า "คนสำราญ งานสำเร็จ" จึงจะทำให้บุคลากรมีแรงและมีไฟในการทำงานในองค์กรระยะยาว

 • นอกจากคนสำราญงานสำเร็จแล้ว ข้อมูลจากการวิจัยหลายชิ้นทั่วโลกระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานหรือเ้าหน้าที่ด้วยกัน มีส่วนสัมพันธ์ต่อความสุขและความสำเร็จของงานอีกด้วย

 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่องค์กรต้องการความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันเพื่อต่อสู้กับความผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ การเสริมสร้างความสุข การเสริมสร้างทัศนคติการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ฯลฯ

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course  6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโมง

วิทยากรกระบวนทัศน์

หลักสูตรวิธีคิดและเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน (Community development mindset and tools)

 • การพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เราจะทำตามสัญชาตญาณ หรือทำตามที่ท่องกันมาไม่ได้ เพราะชุมชนมีบริบทและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

 • การเรียนรู้ และทำความเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง คือกุญแจดอกแรกในการวางแผนและพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

 • ที่สำคัญการพัฒนาชุมชนที่แท้จริง ต้องเกิดจากคนใน ไม่ใช่คนนอก แต่การจะผลักดันให้คนในลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตนเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน

 • เนื้อหาการอบรม อาทิ หลักการและแนวคิดการพัฒนาชุมชน เครื่องมือเรียนรู้ชุมชน การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน

 • ระยะเวลาการอบรม : Fundamental course 6 ชั่วโมง, Intermediate course 12 ชั่วโมง, Intensive course 18 ชั่วโฒง

IMG_3977_edited.jpg

ออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการขององค์กร (Tailor made course)

 • เราพร้อมออกแบบกระบวนการอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและระยะเวลาของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันออกไปแบบ Tailor made course

 • การออกแบบกิจกรรมอบรมมีทั้งระยะสั้น 3 ชั่วโมง ไปจนถึงระยะยาว 24 ชั่วโมง

 • การออกแบบหลักสูตรอบรมแบบ Tailor made course ที่ผ่านมาอาทิ Logical framework, การถอดบทเรียน, การคิดอย่างสร้างสรรค์, การป้องกันภัยออนไลน์, การให้คำปรึกษา ฯลฯ

 • สามารถสอบถาม หรือปรึกษาหารือการออกแบบกิจกรรมหรือการอบรมที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ที่  Line id: toy_jasmin โทร. 084-814-5487